Milieubewuste bedrijfsvoering

De CO2‑Prestatieladder
is een hulpmiddel dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Deze Prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen.
De ladder kent 5 ambitieniveaus, opklimmend van 1 tot 5. De plaats van een bedrijf op de ladder hangt onder meer af van de mate van CO2-besparing en de samenwerking met andere partijen op het gebied van milieu-initiatieven. Het systeem wordt beoordeeld door een certificatie-instelling.

Sinds maart 2011 is het beheer en verdere ontwikkeling van de CO2‑Prestatieladder ondergebracht bij de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).
Meer informatie over de CO2‑Prestatieladder vindt u hier: www.skao.nl.

Duurzaam denken en doen is onze slogan! Daarom wil Heros gecertificeerd zijn voor de CO2‑Prestatieladder. Hiermee laten we zien dat we onze CO2-uitstoot kennen, maar ook inspanningen
verrichten om deze middels diverse initiatieven terug te dringen.
Onafhankelijke certificering geeft aan dat het milieu ons óók een zog is. Bovendien geeft het Heros gunningsvoordeel bij aanbestedingen en kostenbesparingen. Binnen onze branche kan nog veel winst worden behaald met energiebesparing, logistiek en een efficiënt (her)gebruik van afval- en bouwstoffen.  Maar ook in projecten waarin Heros actief is en de inzet van duurzame energie.

                         100_co2-prestatieladder.jpg

  

> Bekijk de CO2-footprint 2016 van Heros
> CO2-reductie doelstellingen Heros
> Bekijk het communicatieplan van Heros

 

De CO2-footprint
De totale CO2-uitstoot van een bedrijf of persoon wordt uitgedrukt in de zogenaamde CO2-footprint. Binnen deze voetafdruk wordt een totale opsomming gemaakt van de CO2-uitstoot. Het grootste gedeelte van deze uitstoot is afkomstig van het verbruik van gas, elektriciteit en fossiele brandstoffen.

Voor een modaal huishouden bedraagt de gemiddelde CO2-footprint ongeveer 8,5 ton CO2. De CO2-footprint van Heros was in 2013 (basisjaar), 2014, 2015, 2016 respectievelijk 6.073, 4.894, 5.562 en 6.123 ton CO2 hetgeen gelijk staat aan 720 huishoudens.
De CO2-footprint is verder gekoppeld worden aan een prestatie-indicator (KPI), in ons geval naar ton product. We spreken dus over het aantal kilogram CO2 per ton bewerkte bodemas. In 2013, 2014, 2015 en 2016 is de KPI respectievelijk 9,94 / 7,77 / 8,67 en 9,07 kg CO2/ton. Onderstaand het jaar 2016.

             

Voor meer info over de Footprint klik hier.

 

CO2-reductiedoelstellingen

Ten aanzien van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt een actieve bijdrage geleverd. Daarom is Heros ambitieus bij het stellen van doelen inzake CO2-uitstoot. Duurzaamheid en MVO zijn geen korte termijn projecten. Heros integreert duurzaamheid en MVO in de bedrijfsprocessen, alleen dan kunnen daadwerkelijk resultaten geboekt worden.

Daarom heeft Heros zich onder andere ten doel gesteld om vanaf 2014 het gasolie verbruik met 10% te reduceren.
En daarmee dus ook de CO2-uitstoot relatief te verminderen ten opzichte van het basisjaar 2013. Voor 2017 is een bureau ingehuurd dat een energiescan gaat uitvoeren. De doelstellingen zijn van toepassing voor heel de organisatie. De doelstellingen worden jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.
Per 1 januari 2017 kopen wen jaarlijks 20% duurzame elektriciteit (WaarborgWind) zodat we over 5 jaar 100% groen zijn.
Voor meer info over doelstellingen klik hier.

 

Deelname aan initiatieven

Het deelnemen aan diverse initiatieven behoort tot de eisen van de CO2-Prestatieladder. Heros is lid van diverse brancheverenigingen zoals de Vereniging Afvalbedrijven, Metaal Recycling Federatie en een regionaal platform Biopark Terneuzen. (link www.bioparkterneuzen.com) Door participatie verplicht Heros zich om met andere ketenpartners te onderzoeken en/of projecten op te starten die resulteren in verduurzaming.
Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van ons product Granova® in het kader van de Green Deal. Wij brengen immers
grondstoffen en duurzame energie terug naar de economie. Daarmee is niet alleen CO2-winst te behalen maar wordt uitputting van bronnen zoveel mogelijk aan banden gelegd.

Binnen het project ‘Ambitie 2030: visie op verduurzaming van het Zeeuwse industrieel logistieke complex met concrete doelen’ zijn door PORTIZ, ZSP, de ZMf en de Provincie Zeeland duurzaamheidsambities geformuleerd. Het gaat om bedrijfssectoren die in de Zeeuwse havens actief zijn, chemische industrie, raffinaderijen, energie en logistieke partners.
Heros heeft zich gecommitteerd aan de gezamenlijke ambitie om de uitstoot van CO2 in 2030 met 6 megaton te verminderen.

Het Betonakkoord is een samenwerkingsverband van publieke en private partijen om de betonketen verder te verduurzamen en er als keten sterker uit te komen. Het betreft een nationaal ketenakkoord voor duurzame groei van de sector, enigszins vergelijkbaar met het Energieakkoord. Heros participeert in dit keteninitiatief.

Voor meer info over initiatieven klik hier.