Green Deal

 

400_green_deal_logo.png

Met Green Deals naar een duurzame samenleving!

 

Nederland is op weg naar een nieuwe, duurzame economie.

Door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, duurzame energie te stimuleren en energie te besparen, wil de Rijksoverheid uitdagingen als de stijgende kooldioxide-uitstoot, de duurder en schaarser wordende fossiele brandstoffen en de natuur die uit balans raakt het hoofd bieden.

De overheid kan dit niet alleen. Voor duurzame oplossingen in de energie- en voedselvoorzieningen, het water, de grondstoffen, biodiversiteit, mobiliteit, biobased economy, klimaat en bouw heeft ze de creativiteit, kennis en kunde nodig van groepen burgers, bedrijven, medeoverheden en andere organisaties. Juist door die samenwerking zijn er veel kansen om een duurzame, groene economie te realiseren. Of het nu gaat om nieuwe energiebesparingstechnieken, efficiënt watergebruik, duurzaam vervoer, alternatieve bouwmaterialen of bestendige productiesystemen in de landbouw.

In 2011 is daarom de Green Deal-aanpak begonnen. Met deze interactieve werkwijze wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden. Door heldere onderlinge afspraken kunnen deelnemers werken aan concrete resultaten, waarbij iedere betrokken partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.

As we speak, zijn er 219 Green Deals opgesteld. Wij hebben bij Heros Sluiskil te maken met nummer 076.

 

076 - Verduurzaming nuttige toepassing AEC-bodemassen

 

De Afval-Energie-Centrales
De Nederlandse afvalenergiecentrales hebben in 2012 een Green Deal met de overheid gesloten om de kwaliteit van bodemassen te verbeteren. Ze willen investeren in een duurzame, nuttige toepassing van AEC-bodemas in de gehele keten en meewerken aan de ontwikkeling van initiatieven en de communicatie daarover.

Vanaf 1 januari 2017 moet minstens de helft van de bodemassen niet meer in IBC-werken (isoleren, beheersen, controleren) worden toegepast, omdat de overheid af wil van de controle en nazorg voor deze toepassingen. De volledige afschaffing van IBC-werken wil de overheid in 2020 doorvoeren.

AEC-Bodemas
AEC-bodemas is een zwart, korrelig materiaal dat resteert na de verbranding van huishoudelijk afval in een afvalenergiecentrale (AEC). AEC-bodemas heeft uitstekende eigenschappen als het gaat om draagkracht. AEC-bodemas wordt daarom in Nederland gebruikt als bouwstof in vooral grootschalige ophogingen in de GWW-sector (zoals onder wegen, fly-overs, geluidswallen en opritten naar bruggen).Van oorsprong zitten er in AEC-bodemas nog mileubelastende stoffen, zoals zware metalen en zouten. Daarom werden voorheen deze bodemassen alleen toegepast als secundair bouwmateriaal wanneer uitloging naar bodem en grondwater werd vermeden.

Green Deal
Sinds jaar en dag wordt AEC-bodemas als IBC-bouwstof toegepast volgens het strikte regime van het Isoleren, Beheersen en Controleren (IBC), met onder meer ‘eeuwigdurende nazorg’. Sinds de Green Deal Verduurzaming nuttige toepassing AEC-bodemas hebben de afvalenergiecentrales sinds 2017 de verplichting om ervoor te zorgen dat ten minste 50% van AEC-bodemas wordt nabewerkt zodat ze niet meer onder IBC-omstandigheden hoeven te worden toegepast. De Green Deal AEC-bodemas heeft als onder meer als doelstelling dat toepassing onder het ‘IBC regime’ vanaf 2020  definitief wordt afgeschaft.

Kwaliteitsverbetering
Arie de Bode van Heros Sluiskil: “Wij hebben afgelopen tijd stevig geïnvesteerd in noodzakelijke nieuwe opwerkingstechnieken. Daardoor is nu vrij toepasbare AEC-bodemas beschikbaar. Hierdoor zijn aanvullende IBC-maatregelen niet meer nodig en is het een prima alternatief voor primaire bouwstoffen, zoals zand, bijvoorbeeld voor aanvul-, ophoog- of funderingsmateriaal in infrastructurele projecten.” “Om grootschalige toepassing mogelijk te maken was civieltechnische validatie nodig. Rijkswaterstaat heeft ondersteund bij onze praktijkproeven en we hebben grote verwachtingen nu onze producten vrij kunnen worden toegepast”