Milieubewuste bedrijfsvoering

De CO2‑Prestatieladder is een hulpmiddel dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Deze Prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen.
De ladder kent 5 ambitieniveaus, opklimmend van 1 tot 5. De plaats van een bedrijf op de ladder hangt onder meer af van de mate van CO2-besparing en de samenwerking met andere partijen op het gebied van milieu-initiatieven. Het systeem wordt beoordeeld door een certificatie-instelling.

Sinds maart 2011 is het beheer en verdere ontwikkeling van de CO2‑Prestatieladder ondergebracht bij de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).
Meer informatie over de CO2‑Prestatieladder vindt u hier: www.skao.nl.

Duurzaam denken en doen is onze slogan! Daarom wil Heros gecertificeerd zijn voor de CO2‑Prestatieladder. Hiermee laten we zien dat we onze CO2-uitstoot kennen, maar ook inspanningen verrichten om deze middels diverse initiatieven terug te dringen.
Onafhankelijke certificering geeft aan dat het milieu ons óók een zorg is. Bovendien geeft het Heros gunningsvoordeel bij aanbestedingen en kostenbesparingen. Binnen onze branche kan nog veel winst worden behaald met energiebesparing, logistiek en een efficiënt (her)gebruik van afval- en bouwstoffen.  Maar ook in projecten waarin Heros actief is en de inzet van duurzame energie.

                         100_co2-prestatieladder.jpg

  

Bekijk de CO2-footprint 2021
Bekijk de CO2-footprint 2022 1e half jaar
> CO2-reductie doelstellingen Heros
> Bekijk het communicatieplan van Heros
> CO2 prestatieladder certificaat

 

De CO2-footprint
De totale CO2-uitstoot van een bedrijf of persoon wordt uitgedrukt in de zogenaamde CO2-footprint. Binnen deze voetafdruk wordt een totale opsomming gemaakt van de CO2-uitstoot. Het grootste gedeelte van deze uitstoot is afkomstig van het verbruik van gas, elektriciteit en fossiele brandstoffen.

Voor een modaal huishouden bedraagt de gemiddelde CO2-footprint ongeveer 8,5 ton CO2.
De CO2-footprint bij Heros wordt berekend op bedrijfsniveau (totale uitstoot) en als prestatie-indicator (KPI), in ons geval naar ton product.
Onderstaand is de trend van de CO2-footprint van Heros te zien met 2013 als eerste referentiejaar:

2013: 6.073 ton  of   CO2 per ton bewerkte bodemas: 9,94 kg
2014: 4.894 ton  of   CO2 per ton bewerkte bodemas: 7,77 kg 
2015: 5.562 ton  of   CO2 per ton bewerkte bodemas: 8,67 kg
2016: 6.123 ton  of   CO2 per ton bewerkte bodemas: 9,07 kg 
2017: 6.501 ton  of   CO2 per ton bewerkte bodemas: 10,37 kg
2018: 6.554 ton  of   CO2 per ton bewerkte bodemas: 9,61 kg  (nieuw referentiejaar)
2019: 5.588 ton  of   CO2 per ton bewerkte bodemas: 8,13 kg
2020: 4.836 ton  of   CO2 per ton bewerkte bodemas: 6,90 kg
2021: 4.562 ton  of   CO2 per ton bewerkte bodemas: 5,86 kg
2022: 2.360 ton  of   CO2 per ton bewerkte bodemas: 5,66 kg (januari-juni)

De trendtoename van 2013 tot 2018 is gelegen in nieuwe bedrijfsactiviteiten in het kader van duurzaamheid. Er zijn forse investeringen gedaan om nog meer metalen uit de bodemas te verwijderen. Tevens is en wordt er veel geinvesteerd om van een IBC-bouwstof een vrij toepasbare bouwstof te maken overeenkomstig de Green Deal. De nieuwe installaties zijn ontworpen met veel aandacht voor energie-effinciency. Het energieverbruik is ca. 50% gestegen in deze periode. Ondanks dat hebben we de extra CO2-uitstoot binnen de perken kunnen houden. In 2019 is de CO2-emissie zelfs lager dan het eerste basisjaar.

CO2-reductiedoelstellingen

Ten aanzien van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt een actieve bijdrage geleverd. Daarom is Heros ambitieus bij het stellen van doelen inzake CO2-uitstoot. Duurzaamheid en MVO zijn geen korte termijn projecten. Heros integreert duurzaamheid en MVO in de bedrijfsprocessen, alleen dan kunnen daadwerkelijk resultaten geboekt worden.

Na 5 jaar hebben we een nieuw referentiejaar gekozen 2018. In verband met de Green Deal verwachten we opnieuw forse investeringen te moeten doen die impact hebben op het elektriciteitsverbruik en de CO2-emissie.
Om uiteindelijk aan de algemene bedrijfsdoelstelling te kunnen voldoen zullen we voor de periode 2022-2027 de verwachte toename als gevolg van groie bevriezen.
Doelstelling 1: in het jaar 2027 ondanks groei maximaal 5.500 ton.
Doelstelling 2: in het jaar 2027 kg CO2 per ton bewerkte bodemas < 7,00

 
De doelstellingen zijn van toepassing voor heel de organisatie. De doelstellingen worden jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.
Per 1 januari 2022 kopen we 70% duurzame elektriciteit (WaarborgWind) in.
Bobcats gebruiken als brandstof CO2 Saving diesel en we kopen CO2-neutrale propaan in.

Voor meer info over doelstellingen zie de link hierboven genoemd CO2 -reductie doelstelling Heros.

Deelname aan initiatieven

Het deelnemen aan diverse initiatieven behoort tot de eisen van de CO2-Prestatieladder. Heros is lid van diverse brancheverenigingen zoals de Vereniging Afvalbedrijven, Metaal Recycling Federatie en een regionaal platform Biopark Terneuzen. (link www.bioparkterneuzen.com) Door participatie verplicht Heros zich om met andere ketenpartners te onderzoeken en/of projecten op te starten die resulteren in verduurzaming.
Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van ons product Granova® in het kader van de Green Deal. Wij brengen immers
grondstoffen en duurzame energie terug naar de economie. Daarmee is niet alleen CO2-winst te behalen maar wordt uitputting van bronnen zoveel mogelijk aan banden gelegd.

Binnen het project ‘Ambitie 2030: visie op verduurzaming van het Zeeuwse industrieel logistieke complex met concrete doelen’ zijn door PORTIZ, ZSP, de ZMf en de Provincie Zeeland duurzaamheidsambities geformuleerd. Het gaat om bedrijfssectoren die in de Zeeuwse havens actief zijn, chemische industrie, raffinaderijen, energie en logistieke partners.
Heros heeft zich gecommitteerd aan de gezamenlijke ambitie om de uitstoot van CO2 in 2030 met 6 megaton te verminderen.

 

Voor meer info over initiatieven klik hier.