Granova

Hoogwaardige secundaire grondstoffen uit de restanten van onze welvaart.

 

 

300_granumix.png300_combimix.png300_drainmix.png

300_ceramix_logo_def.jpg300_immomix.jpg

 

Met de introductie van granova is er een duurzaam alternatief voor primaire grondstoffen in onder meer beton op de markt gekomen. Bent u geïnteresseerd in een granulaat dat tegen aantrekkelijke tarieven en in ruime mate beschikbaar is? Lees hier verder. 

 

300_granumix.png


Granova is een doorontwikkeling van de KOMO-gecertificeerde bouwstof AEC-bodemas. Deze secundaire grondstof is uitermate geschikt om zand en grind te vervangen in beton en betonwaren. Granova is leverbaar in verschillende fracties, met als basis 0-12 mm en 2-12 mm. Andere afgeleide fracties kunnen op aanvraag geproduceerd worden..

 

600_heros-ferro_01.jpgToepassing

Granova kan tot liefst 50% aan primaire grondstoffen vervangen bij de productie van niet constructief beton zoals: depotblokken, tegels, stenen, banden en vloerplaten. Voor de toepassingsmogelijkheden in gewapend(e) beton (constructies) kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs. Granova is tevens geschikt als toeslagstof in asfalt.

 

Kwaliteit

600_heros_ferro_02.jpg

Granova wordt geproduceerd uit de KOMO-gecertificeerde bouwstof AEC-bodemas. In een speciaal hiervoor ontwikkelde installatie worden de korrels opgeschoond en op de juiste maat afgezeefd. Het gehele proces wordt hierbij constant gemonitord. Na controle door interne- en externe laboratoria wordt Granova voor de toepassing in betonwaren geleverd, voorzien van een productcertificaat volgens de BRL 2507. Dagelijkse controle en waarborging van de kwaliteit zorgen ervoor dat u als producent het beste materiaal krijgt, tegen de beste prijs.

 

600_heros_ferro_03.jpg

 

Toepassing van granova in combinatie met andere secundaire materialen

Voor combinaties van granova met andere secundaire materialen zoals beton en/of menggranulaat) dient attesteringsonderzoek plaats te vinden om de geschiktheid van deze combinatie aan te tonen.

 

 

Granova is een secundaire bouwstof. Hoewel hergebruik van overheidswege wordt gestimuleerd, kan uw milieuvergunning bepalingen hiervoor hebben opgenomen. Granova bevat ijzerhoudende deeltjes. Hoewel deze niet schadelijk zijn bij toepassing, is er na verloop van tijd een kleine kans op het ontstaan van roestpuntjes in het verhard beton.

 300_combimix.png

Granova® COMBIMIX (0/16mm) is een doorontwikkeling van de KOMO-gecertificeerde bouwstof AEC-bodemas. AEC-bodemas is het verbrandingsresidu van Afval Energie Centrales. Heros Sluiskil B.V. bewerkt deze bodemas tot hoogwaardige bouwstoffen waaronder Granova® Combi-mix 0/16mm.
Deze secundaire bouwstof is uitermate geschikt voor diverse toepassingen in de wegenbouw.
Granova® Combi-mix is vrij toepasbaar conform het Besluit Bodemkwaliteit.

Hieronder treft u meer info over Granova® Combi-mix 0/16mm voor toepassing in de wegenbouw, voor fundering en/of ophoging.


2. Productieproces.
Het productieproces van Granova® producten 0/16mm bestaat uit meerdere bewerkingen. Primair wordt de ruwe bodemas vrijgemaakt van onverbrande resten. Daarna wordt het materiaal gezeefd in korrelfracties en gedemetalliseerd. Vervolgens worden de grove minerale korrels gebroken tot de korrelfractie 0/16 mm. Dan worden de korrelfracties gewassen en samengevoegd tot een geschikt steenmengsel voor de wegenbouw.
250_combimix.jpg


3. Civieltechnische kwaliteit.
Granova@ Combi-mix 0/16 mm is een CE-gemarkeerd product, volgens NEN-EN 13242. De CE-verklaring is als bijlage bij dit productblad gevoegd. Om de kwaliteitvan het product te borgen vindt de productie plaats onder het strenge regime van bedrijfscontroles van Heros Sluiskil B.V. De onderstaande basis eigenschappen worden aanvullend op de eisen vanuit het Besluit 
Bodemkwaliteit bewaakt. Granova® Combi-mix wordt extern door middel van partijkeuringen gecertificeerd. 

 

4. Milieuhygiënische kwaliteit.
De milieu-hygiënische kwaliteit van Granova® Combi-mix 0/1,6 mm voldoet aan de grenswaarden voor niet-vormgeven bouwstof als aangegeven in het Besluit Bodemkwaliteit. Hierdoor is Granova® Combi-mix 0/16 mm geschikt voor toepassingen in Nederland.

    

                                       300_drainmix.png     300_suez_green_payoff_rgb.jpg

 

DRAINMIX

Door intensieve samenwerking tussen SUEZ en Heros werd de nieuwe bouwstof Drainmix ontwikkeld. Het is een duurzame en circulaire bouwstof die gemeentes, provincies, waterschappen en ook bedrijven kan ondersteunen bij het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Productietechniek: na zeving en demetalisering worden de grove korrels gebroken toto een korrelfractie van 0/16mm. Daarna worden ze dynamisch gewassen en blijft een schoon, grof en vrij toepasbaar product over.

Toepassing: Een duurzame fundering op plaatsen waar water op een vertraagde manier afgevoerd moet worden zoals pleinen, parkeerplaatsen, fietspaden en sportvelden. 

 

300_immomix.jpg

IMMOMIX

IMMOMIX is een circulaire grondstof speciaal ontwikkeld voor de toepassing als hoofdbestanddeel in immobilisaat.
De bouwbranche vraagt steeds meer om bouwstoffen die zijn vervaardigd uit secundaire grondstoffen, met als drijfveren de economie (kosten) en het milieubeleid.

Bij toepassing van IMMOMIX kan bij grootschalige projecten bespaard worden op de winning en inzet van primaire grondstoffen. 

 

300_ceramix_logo_def.jpg

CERAMIX  

CERAMIX is een secundaire grondstof speciaal ontwikkeld voor de toepassing alskleivervanger in baksteen.
De bouwbranche vraagt steeds meer ombouwstoffen met een circulair karakter, met alsdrijfveren de economie (kosten) en het milieubeleid. Bij de toepassing van granova® CERAMIX kan bij de productie van bijvoorbeeld baksteen worden bespaard op de winning en inzet van primaire grondstoffen zoals klei.

Dit levert milieuwinst op. Wanneer reststoffen niet langer gestort hoeven te worden, valt er nog meer winst te behalen: geen milieurisico, geen ruimtebeslag, geen kosten voor storten en beheer.

 

Green deal innovaties

In de afgelopen jaren heeft Heros veel geleerd om de kwaliteit van AEC-bodemas continu te verbeteren. Wij willen niets verloren laten gaan. Met een groeiende vraag naar grondstoffen waarvan de reguliere beschikbaarheid daalt, is ‘urban mining' en het gebruik van secundaire bouwstoffen eerder noodzaak dan een goed voornemen.

Wij blijven vanuit onze expertise en met onze technische kennis samenwerken met de keten om te zoeken naar innovaties en nieuwe toepassingen van AEC-bodemas. Een concreet kader voor die samenwerking is de Green deal aanpak. Hierin werkt Heros toe naar vrij toepasbare bouwstoffen zoals DRAINMIX en COMBIMIX.

CE-productblad, KOMO productcertificaat, MSDS en onderzoeksgegevens zijn op verzoek beschikbaar. Voor meer informatie over granova kunt u contact opnemen met Heros sluiskil BV tel. 0115 471258 of kijk op onze website:

 

 

 

Download hieronder de Granova® productsheetS als PDF

 

400_product_sheet_granova_granumix_vz.jpg    400_product_sheet_granova_combimix_vz.jpg    400_product_sheet_granova_drainmix_vz.jpg 

                             300_product_sheet_granova_immomix_vz.jpg     300_ceramix_voorkant.jpg